Mobil CRM Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mobil CRM Nedir?

Neden Mobil CRM Kullanmalısınız?

1) Satış Kabiliyetini Artırır

2) Satış Döngüsünü Kısaltır

3) Gerçek Zamanlı Bilgiye Ulaşımı Sağlar

Ekmob ve Mobil CRM

  • Arama, ziyaret, sipariş ve form doldurma aktivitelerini dilediğiniz mobil cihazdan anlık olarak CRM verisine dönüştürebilir,
  • Yapılan ziyaretlerde lokasyon bazlı güncelleme ile müşteri bilgilerini daima güncel tutabilir,
  • Satış fırsatlarınızı tek bir ekran şeklinde görüntüleyerek ve %100 portföy hakimiyeti sağlayabilir,
  • Tüm satış ekibinin aynı sayfada olmasını kolaylaştırarak mobil satış ekiplerinizin görünürlüğünü artırabilir,
  • Müşterilerinizle doğru zamanda, tercih ettikleri kanallar üzerinden daha doğru temas kurabilirsiniz.

Mobil CRM Sistemlerinin Destekleyicisi: Ekmob SFA

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store