Satış Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Satış Analizi Nedir?

Satış Analizi Çeşitleri

  • Pazar araştırması,
  • Standart analiz,
  • Teşhis analizi,
  • Satış etkinliği analizi,
  • Ürün satış analitiği,
  • Satış hunisi analitiği,
  • Tahmine dayalı satış analitiği.

Satış Analizi Nasıl Yapılır?

1) İzlemek İstediğiniz Verileri Belirleyin

2) Bir Satış Analizi Aracı Seçin

3) Analiz Sonuçlarını Paylaşın

Etkili Satış Analizlerinin Adresi: Ekmob SFA

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store